آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سکسکه

0

سکسکه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سکسکه می‌کنی، تعبیرش این است که حرف زشت و ناسزائی خواهی گفت .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده‌ای، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

سکسکه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم