آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سپر

0

سپر

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به غیر از سپر هیچ سلاح دیگری در دست نداری، تعبیرش این است که مرد خوب و بافرهنگی می‌شوی که دوستان و برادران را به اندازه بزرگی سپری که دیده‌ای از آفات و ضررهای امور ناخوشایند حفظ خواهی کرد.اگر در خواب ببینی همراه سلاحی، سپر نیز در دست داری، تعبیرش این است که کسی محافظ تو در برابر آسیب‌ها می‌شود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر گردن خودت سپر انداخته‌ای، یـعـنـی در برابر دشمن قوت و نیرو خواهی داشت و ایمن خواهی بود.اگر ببینی سپر تو روی زمین قرار گرفته است، یـعـنـی بین تو و مرد فاضلی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و به تو خیر و منفعت می‌رساند.اگر ببینی سپر تو از ریسمان و طناب می‌باشد، یـعـنـی از عده‌ای به تو سود و منفعت می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سپر عبارتند از: ۱– برادر ۲– یار ۳– قوت ۴– ایمنی۵– پشت و پناه به اندازۀ بزرگی سپر

سپر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم