آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سوسنبر

0

سوسنبر

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سوسنبر این است که به انجام خیر و نیکی مشهور می‌شوی، و اگر ببینی در زمین تو سوسنبر وجود دارد، باز هم تعبیرش به همین صورت است، ولی اگر سوسنبر را در زمین دیگران ببینی تعبیرش رنج کشیدن می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گیاهان خوشبوئی مثل مرزنگوش و سوسنبر و… می‌فروشی، تعبیرش این است که در انجام کارهای خیر توفیق پیدا می‌کنی و به بیان علم و دانش می‌پردازی و دیگران را پند و اندرز می‌دهی و به مردم سود و منفعت می‌رسانی و تو را تحسین می‌کنند .

سوسنبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم