آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سوزن

0

سوزن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر سوزن آهنی، سود و منفعت و قوت و حکومت و توانائی و پیروز شدن بر دشمن می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو سوزنی بخشیده است، تعبیرش این است که آن شخص خیرخواه و دلسوز تو می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوزن تو را دزدیده‌اند، یـعـنـی وضعیت کار تو بد می‌شود. اگر ببینی سوزن را گم کرده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو بد و آشفته می‌شود و به چیزی که امید داری نخواهی رسید.اگر ببینی سوزن را به جائی فرو کرده‌ای، یـعـنـی کار تو به نتیجۀ خوبی می‌رسد و کامیاب می‌شوی.اگر ببینی با سوزن لباس میدوزی، یـعـنـی حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواستۀ خودت می‌رسی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی سوزن داری و چیزی را با آن میدوزی، یـعـنـی کارهای پراکنده تو متمرکز می‌شوند و حاجت و خواسته‌ات برآورده خواهد شد.‌‌‌‌‌ اگر ببینی سوزن در دست داری و لباس را به طور کامل ندوخته‌ای، یـعـنـی هر کاری را نیمه کاره رها می‌کنی .سوزن درشت:[سوزن درشت یا سوزن لحاف‌دوزی که به آن جوالدوز نیز گفته می‌شده، سوزنی است بزرگ که جهت دوختن گونی و لحاف و پارچه‌های ضخیم و… به کار می‌رود].ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سوزن درشت، مردی است که کارهای انسان‌ها را به هم پیوند و ارتباط می‌دهد (مخصوصاًً کارهای کوچک را).اگر ببینی سوزن درشت را برداشته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی بین تو و مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.اگر ببینی سوزن درشت را از دست داده‌ای یا اینکه شکسته است، یـعـنـی آن مرد هلاک می‌شود.

سوزن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم