آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سوار اسب

0

سوار اسب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پشت اسب تازی نشسته‌ای و آن اسب هم رام و فرمانبردار تو می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازه خوبی و قیمت اسب عزت و بزرگی و کامیابی و بهره‌مندی بدست می‌آوری . اگر ببینی اسبی را بدست آوردی یا کسی به تو داده است و سوارش شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری (البته نه به اندازه تعبیر اسب تازی). اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سوار اسب تندرو و خوش‌سواری شده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند و درستکار ازدواج می‌کنی، و اگر اهل ازدواج و زن گرفتن نیستی، یـعـنـی با چنین زنی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او نیکی و منفعت می‌بینی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یـعـنـی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، یـعـنـی بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد. اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی اسب نشسته‌ای و کسی هم پشت سر تو نشسته، یـعـنـی آن شخص از تو پیروی می‌کند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار اسب «ابلق» شده‌ای، یـعـنـی برای تو گواهی و شهادت می‌دهند، یا اگر اسب سیاه بود، یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری و مال و اموال به دست می‌آوری، یا اگر «کمیت» بود، یـعـنـی «پادشاه» به تو قوت و بزرگی می‌دهد، یا اگر «اشقر» بود، تعبیرش درستی دین و ایمان و حرمت از پادشاه می‌باشد، یا اگر اسب زرد یا «سمند» بود، یـعـنـی کمی بیمار خواهی شد، یا اگر «جرمه» بود، تعبیرش خیر و نیکی و درستی است، و یا اگر اسب خوب و سلیس بود، تعبیرش این است که زن می‌گیری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی اسب مادیان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و بروی آن سوار شدی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و ازدواج شما مبارک و خجسته می‌شود، اگر ببینی آن مادیان سیاه رنگ است، یـعـنـی آن زن شریف و خوشنام نیست، یا اگر ابلق است، یـعـنـی پدر و مادر او از یک نسل نیستند، یا اگر جرمه باشد، یـعـنـی آن زن زیبا می‌باشد، یا اگر سبز رنگ باشد، یـعـنـی آن زن دیندار و پرهیزکار خواهد بود، یا اگر ببینی اشقر است، یـعـنـی آن زن بزرگ و عزیز و صاحب جاه و مقام است، یا اگر کمیت باشد، یـعـنـی آن زن خوش‌گذران و طرب‌دوست می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی مادیان کره‌ای دارد، یـعـنـی آن زن فرزند دارد، طوری که اگر کره نر باشد، فرزندش پسر ولی اگر ماده باشد فرزندش دختر است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی برعکس سوار اسب شده‌ای، یـعـنـی عمداً کاری زشت و ناپسند انجام می‌دهی که در اثر آن دچار ضرر و زیان و سرزنش خواهی شد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کاملاً مسلح هستی و سوار اسب شده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری، طوری که که کسی نمی‌تواند مانع تو بشود و دشمن نمی‌تواند تو را شکست دهد. اگر ببینی با اسب میتازی تا جنگ کنی، یـعـنـی به اندازه‌ای که تاخته‌ای، گناه می‌کنی یا دچار ترس و وهم و خیالی می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یـعـنـی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و تو را به مسجد برده است، هیچ خیری در تعبیر آن وجود ندارد، مگر اینکه ببینی اسب تو را از آنجا بیرون آورده.اگر ببینی سوار اسب می‌باشی و اسب تو را به همراه خودش به خاک غلتانیده [اسب‌ها بعضی اوقات به خاک می‌غلتند و خود را خاک‌مال می‌کنند که اصطلاحاً به آن مراغه گفته می‌شود]، یـعـنـی مال و اموال و ثروت کسب می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی توله سگ شکاری (یوزه) روی اسب تو سوار شده است، یـعـنـی شخصی یهودی با زن تو فساد خواهد کرد. اگر ببینی سگی روی اسب تو سوار شده است، یـعـنـی شخصی که روحانی زرتشتیان می‌باشد با زن تو فساد خواهد کرد.[تمام تعبیرهای سواری از اسب در این قسمت بیان نشده است، بنابراین می‌توانی قسمت‌های دیگر را نیز مطالعه کنی.] 

سوار اسب

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم