آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سواری کردن

0

سواری کردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سواری می‌کنی، تعبیرش این است که از«پادشاه» مال و نعمت به دست می‌آوری .اگر ببینی با سوارانی که فرمانبردار و مطیع تو هستند در حال سواری هستی، یـعـنـی رئیس و فرمانده عده‌ای می‌شوی.

سواری کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم