آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سنگ – رنگ‌های سنگ

0

رنگ‌های سنگ

سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سنگ سفید به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور که شاد و خنده‌رو می‌باشد، ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود و منفعت به دست می‌آوری .

سیاه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سنگ سیاه به دست آورده‌ای، یـعـنـی بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور که بداخلاق و کینه‌ای می‌باشد، ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود و منفعت به دست می‌آوری.

سیاه و سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سنگ سیاه و سفید به دست آورده‌ای، یـعـنـی بین تو و مرد دورو و منافقی رابطه و مصاحبت برقرار می‌شود و به اندازه آن از او سود و منفعت به دست می‌آوری.

قرمز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سنگ قرمز به دست آورده‌ای، یـعـنـی بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور که مفسد و بدخوی و بدخواه می‌باشد، ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود و منفعت به دست می‌آوری.

رنگ‌های سنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم