آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سنگ – جمع کردن سنگ

0

جمع کردن سنگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سنگریزه به خانه می‌بری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی در زیر آب سنگ جمع می‌کنی، یـعـنـی مقداری مال و اموال را با مکر و حیله و رنج و سختی جمع می‌کنی.اگر ببینی در میان بیابان سنگ جمع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموالی را در مسافرت با مکر و حیله به دست می‌آوری.اگر ببینی در حال کندن سنگ از کوه هستی، یـعـنـی از مرد بزرگ و سنگدلی با مکر و حیله مال و اموالی به دست می‌آوری.

جمع کردن سنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم