آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سنگ انداختن

0

سنگ انداختن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی سنگ می‌اندازی، تعبیرش این است که با رنج و ناخوشایندی از مال خودت به کسی می‌دهی، ‌‌‌‌‌ یا اینکه به کسی حرف تلخ و سختی می‌زنی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی به کسی که سنگ می‌انداختی، تهمت انجام زنا یا گناهی دیگر وارد می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از کوه سنگ برمی‌داری و به هر جائی پرتاب می‌کنی، یـعـنـی نامه‌های مختلفی خواهی نوشت.

سنگ انداختن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم