آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سنگخواره

0

سنگخواره

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سنگخواره گرفته‌ای، تعبیرش این است که بین تو و مرد ابلهی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنگخواره را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی گرفتار کار دشواری می‌شوی که خیر و منفعتی ندارد، تعبیرگری می‌گوید: اگر این خواب را در روز ببینی تعبیرش این است که بیمار می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت سنگخواره را می‌خوری، یـعـنـی کار خود را با دشواری به انجام می‌رسانی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که از مال و اموال مردی ابله مصرف خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنگخواره از دست تو پریده یا در دست تو مرده است، یـعـنـی از کار دشواری که گرفتار آن شده‌ای به زودی خلاص می‌شوی .

سنگخواره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم