آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سندان

0

سندان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سندان، بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد که درستکار است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سندان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و متعلق به تو شده است، تعبیرش این است که از شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو خیر و منفعت می‌رسد و با او دوست می‌شوی، یا به خدمت «پادشاه» مشغول می‌شوی و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی با شخصی بزرگ و رئیس و سرور دوستی و همنشینی پیدا می‌کنی و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به کسی سندان داده‌ای، یـعـنـی از آن شخص به تو خیر و منفعت می‌رسد. اگر ببینی سندان تو را دزد برده یا اینکه آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت تو با شخصی بزرگ قطع می‌شود.اگر کسی که آهنگری بلد نباشد، در خواب ببیند که پتک را به سندان می‌زند، یـعـنـی بین بزرگان و روسا سخن‌چینی کرده و دشمنی می‌اندازد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سندان عبارتند از: ۱– بزرگی ۲– منفعت و مال ۳– قوت ۴– حکومت ۵– بخت و اقبال در کارها

سندان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم