آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سمور

0

سمور

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سمور، مردی ظالم و کافر و راهزن می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی مردی غریب و ثروتمند است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت سمور می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه گوشتی که خورده‌ای، از مال و اموال مردی ظالم و کافر مصرف می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر گوشت سمور، مال و اموال مردی غریب می‌باشد.تعبیر پوست و موی سمور، مال و اموال است.‌‌‌‌‌ اگر ببینی لباسی از پوست سمور پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.اگر ببینی سمور را کشته و به زمین انداختی، یـعـنـی مال و اموال مردی غریب را تلف می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با سمور جنگ و نبرد می‌کنی، یـعـنـی با مرد ظالم و کافر و راهزنی خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).

سمور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم