آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سلام

0

سلام

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دوستت به تو سلام می‌کند، تعبیرش این است که دشمن با تو صلح می‌کند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شریک یا کسی که با او رابطه تجاری داری را در خواب خودت ببینی که به تو سلام می‌کند و تو هم جواب سلام او را داده‌ای، یـعـنـی رابطه اقتصادی و تجاری شما پایدار نمی‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای آشنا به تو سلام می‌کند، تعبیرش این است که با زنی زیبا ازدواج می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.اگر ببینی زنی به تو سلام می‌کند، یـعـنـی از کسی شاد و خوشحال می‌شوی.اگر ببینی عزرائیل به تو سلام می‌کند، یـعـنـی به زودی شهید می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو سلام کرده‌اند و با دیدۀ احترام نگاهت می‌کنند، یـعـنـی خداوند تو را بر دشمنان پیروز می‌کند و عاقبت به خیر خواهی شد.اگر ببینی سر جدا شدۀ غریبه‌ای که هرگز آن را ندیده‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی از عذاب الهی در امان می‌شوی.اگر ببینی غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی غریبه‌ای با تو دوست و آشنا می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که به کسی سلام می‌کند، یا کسی به او سلام می‌کند، یـعـنـی دچار غم و اندوه نمی‌شود و به مقصود و خواسته‌اش برای همیشه می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ _…سلام بر شما که پاک بودید پس برای همیشه داخل بهشت شوید (زمر-۷۳) .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سلام دادن عبارتند از: ۱– ایمنی ۲– شادی ۳– بخت و اقبال ۴– سود و منفعتِ مال

سلام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم