آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سلاح – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سلاح‌های جنگی تو از بین رفته‌اند، تعبیرش این است که بزرگی تو کم می‌شود.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی همراه سلاحی، سپر نیز در دست داری، یـعـنـی کسی محافظ تو در برابر آسیب‌ها می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی علاوه بر اینکه به خودت سلاح بسته‌ای و مسلح می‌باشی، زره نیز پوشیده‌ای، یـعـنـی از شر عموم مردم و حیله و نیرنگ دوست و رفیق ایمن خواهی بود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه جوشن، سلاح نیز در اختیار داری، یـعـنـی از حیله آدم دورو و منافق و شر عموم مردم ایمن خواهی بود .اگر در خواب ببینی پوتین داری و مسلح نیستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ولی اگر مسلح هستی، تعبیرش این است که دشمن از تو آشفته و پریشان است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سلاح عبارتند از: ۱– قوت ۲– بزرگی ۳– کامیابی ۴– حکومت ۵– ریاست ۶– پناهگاه، به اندازۀ قیمت و ارزش سلاح

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم