آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سفال

0

سفال

کوزه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کوزۀ سفالی داری، تعبیرش این است که «کنیزکی» به دست می‌آوری.

طشت: تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طشت سفالی زن دلسوز و درستکاری است که از خانۀ تو به درستی نگهداری کرده و مردم را به راه خوب و درست راهنمایی می‌کند و از شر و فساد توبه می‌نماید،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش کنیزک و زنی خدمتکار است. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طشت سفالی را از دست داده‌ای یا اینکه شکسته است، یـعـنـی زنی که گفته شد از تو جدا شده یا از دنیا می‌رود.

چراغ‌دان: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چراغ‌دان سفالی می‌باشد، یـعـنـی اصل و نسب خدمتکار خانه، مسلمان و همچنین فرد دیندار و امانت‌داری خواهد بود.

شمعدان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی شمع روشنی به تو داده است، یـعـنـی با زنی که ارزش آن به اندازۀ شمعدان آن شمع می‌باشد ازدواج خواهی کرد، یعنی اگر شمعدان از سفال باشد، آن زن از مردم عادی می‌باشد.

دندان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دندان‌های تو از شیشه یا سفال و یا چیزهایی مثل آن‌ها شده است [منظور چیزهای شکستنی می‌باشد]، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت(دفع بلا و گرفتاری).

سفال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم