آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سطل

0

سطل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سطل داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سطل نو خریده‌ای، یـعـنـی «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سطل شکست، یـعـنـی خدمتکار تو از دنیا می‌رود.

سطل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم