آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سر مثل حیوانات

0

سر مثل حیوانات

خروس: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر خروس شده است، تعبیرش این است که بخت و اقبال تو خوب می‌شود و کامیاب خواهی بود .

پرنده: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر پرندگان شده است، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.

اسب: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر اسب شده است، یـعـنـی از «پادشاه»به تو مال و نعمت می‌رسد.

گوسفند: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر گوسفند شده است، یـعـنـی جاهل و نادان خواهی شد.

شتر: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر شتر شده است، یـعـنـی به فرمانروائی و حکومت می‌رسی و دشمن را شکست می‌دهی.

چهارپایان: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر حیوانات چهارپا شده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

فیل: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر فیل شده است، یـعـنـی به مال و اموال و حکومت می‌رسی.

شیر: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، یـعـنـی به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.

حیوانات درنده: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر حیوانات درنده شده است، یـعـنـی ولایت و حکومتی را گرفته و دشمن را شکست می‌دهی. 

سر مثل حیوانات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم