آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سر – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سر تو آتش شعله‌ور شده است، تعبیرش این است که در کار خودت پیشرفت می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر تو برهنه و عریان است، یـعـنـی از کار بر کنار می‌شوی و غمگین و ناراحت خواهی شد.اگر ببینی سر تو چرب شده است، یـعـنـی توفیق انجام کارهای خیر را به دست می‌آوری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند، یـعـنـی شوهرش از دنیا می‌رود.اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی مقابل سرهای بریده در حال رقصیدن هستی، یـعـنـی بزرگ و رئیس و سرور آن منطقه دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر شخص بزرگی در خواب، سر بریده‌ای را ببیند، تعبیرش این است که به حکومت می‌رسد، اگر «غلامی» این خواب را ببیند، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در جایی سر بریده‌ای افتاده است، یـعـنـی عده‌ای از بزرگان و روسا در آنجا جمع می‌شوند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو بزرگ می‌باشد، یـعـنـی از شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو جاه و بزرگی می‌رسد. اگر ببینی “دوسر” هستی، یـعـنـی کار تو بهتر شده و توان و قوت می‌گیرد و عمر طولانی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: کار بزرگی را پیش می‌گیری، ولی از آن سود و منفعتی به دست نمی‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر جدا شدۀ غریبه‌ای که هرگز آن را ندیده‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی از عذاب الهی در امان می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر جدا شده‌ای با تو حرف خوب و نیکو می‌زند، یـعـنـی عدالت و داد و انصاف را رعایت خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر حرف زشت می‌زند، یـعـنـی عدالت و داد را رعایت نخواهی کرد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سر انسان عبارتند از: ۱– رئیس ۲– شخص بزرگ و سرور ۳– پدر ۴– مادر ۵– امیر ۶– عالم و دانشمند ۷– ده هزار درهم ۸– پسر ۹– غلام یا«کنیز» ۱۰– زن ۱۱– ثروتمندی.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم