آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سر – داشتن سر بریده

0

داشتن سر بریده

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی سر بریده‌ای را فرا گرفته‌ای، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ و رئیس و سرور، دوستی و همنشینی کرده و به او علاقه‌مند خواهی بود و از او به تو خیر و منفعت می‌رسد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر بریده در دست داری، یـعـنـی مال و اموال زیادی به دست می‌آوری، اگر آن سر برای شخص ناشناسی باشد، یـعـنـی ده هزار “دِرهم”نقره به دست می‌آوری، اگر ببینی سر را به زمین انداخته‌ای، تعبیرش این است که مال را در راه خیر هزینه می‌کنی، یا اینکه مال را از دست می‌دهی.اگر ببینی سر خودت را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی از شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو خیر و برکت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ اصفهانی نیز می‌گوید: یـعـنـی به پدر و مادرت میپیوندی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی سر را دوباره به جای خودش بروی گردن بسته‌ای، از کسی مال و اموال و سرمایه گرفته و یا وام و قرض می‌گیری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زن تو حامله می‌باشد و در خواب ببینی سری در کنار خودت داری، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی کلۀ جدا شدۀ «پادشاه» بر روی دوش تو می‌باشد، یـعـنـی با رنج و سختی خیلی زیادی دو هزار “دِرهم”به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر کباب و بریان شده خریده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از کسی به تو فائده می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر مرده را با سرهای دیگر پیش تو آورده‌اند، یـعـنـی رئیس آن گروه پیش تو می‌آید و از آن‌ها خیر و نیکی می‌بینی، مخصوصاً اگر ببینی گوشت سرها را می‌خوری، اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی از شخص ثروتمندی خیر و نیکی می‌بیند.

داشتن سر بریده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم