آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سرگین غلتان

0

سرگین غلتان

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سرگین غلتان، مردی است که مال و اموال جمع می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرگین غلتانی را به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که بین تو و مرد حرام‌خواری ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود. اگر ببینی سرگین غلتانی را خورده‌ای، یـعـنـی مال شخصی حرام‌خوار را مصرف می‌کنی .اگر ببینی سرگین غلتان‌های زیادی بر تو جمع شده‌اند، یـعـنـی در بین انسان‌های حرام‌خوار گرفتار می‌شوی و به تو ضرر و زیان می‌رسانند.اگر ببینی سرگین غلتانی را کشته‌ای، یـعـنـی شخص حرام‌خوار را خواهی کشت.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سرگین غلتان بانگ و فریاد می‌کند، خبر مصیبت و اندوهناکی را خواهی شنید.

سرگین غلتان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم