آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سرمه

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرمه، مال و اموال است،‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش روشنایی و بصیرت و پیدا کردن راه در دین می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرمه‌دان، زنی است که همیشه به یاد خدا می‌باشد و مردم را به راه دین و ایمان دعوت می‌کند،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش زن امانت‌دار است.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم