آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سرمه – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرمه را می‌خوری، تعبیرش این است که ناراحت و غمگین می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو سرمه داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سرمه‌دان داری، یـعـنـی با زنی که همیشه به یاد خدا می‌باشد و مردم را به راه دین و ایمان دعوت می‌کند ازدواج می‌کنی، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: یـعـنـی بین تو و زنی دیندار و باایمان ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او به تو خیر و منفعت می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سرمه‌دانی را خریده‌ای، یـعـنـی «کنیزکی» دیندار و با ایمان و امانت‌دار به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سرمه‌دان تو شکسته است، یـعـنـی زن تو هلاک می‌شود، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: یـعـنـی ارتباط و مصاحب تو با زنی دیندار و مؤمن قطع می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر سرمه فروش، مردی است که راه و روش دینداری و ایمان و مسلمانی را به مردم نشان می‌دهد و در بین مردم صلح و آشتی برقرار می‌کند،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی است که کاری انجام می‌دهد که هم صلاح و درستی دین در آن است و هم خیر و نیکی دنیا، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش مردی است که برای صلاح و درستی دین و ایمان خودش و دیگران سعی و کوشش می‌کند(زیرا تعبیر چشم دین می‌باشد و تعبیر سرمه روشنایی و بصیرت و پیدا کردن راه در دین است).

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم