آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سرفه کردن

0

سرفه کردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرفه می‌کنی، تعبیرش این است که کسی از تو شکایت می‌کند، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یعنی از «پادشاه»به تو رنج و صدمه می‌رسد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آهسته سرفه می‌کنی، یـعـنـی غم‌خوار و دلسوز دین خواهی بود. اگر ببینی سرفۀ خشک می‌کنی، یـعـنـی شکایت بیهوده و محالی می‌کنی.اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهانت خلط بیرون آوردی، یـعـنـی از بلا و گرفتاری و رنجی که به تو می‌رسد، یا به خاطر مالی که از بین رفته است، پیش کسی شکایت خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سرفه می‌کنی و خلط بیرون می‌اندازی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهان تو زهره بیرون آمده است، یـعـنـی انسان بداخلاقی می‌باشی که همه از تو شاکی هستند.اگر ببینی پیش شخص بزرگ و رئیس سرفه می‌کنی، یـعـنـی شکایت خودت را پیش شخص بزرگ و رئیس می‌بری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نمی‌توانی سرفه کنی و سرفه در گلویت مانده است، یـعـنـی هلاک می‌شوی.

سرفه کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم