آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ستون

0

ستون

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ستون، شخصی خوشبخت و کامیاب و بهره‌مند می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش دین اسلام و صاحب خانه می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش صاحب خانه است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ستون قوی و محکمی داری، تعبیرش این است که از مرد ثروتمندی به تو قدر و منزلت و مال و نعمت می‌رسد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ستون راست و محکمی داری، یـعـنـی در راه دین و ایمان پایدار و ثابت قدم می‌باشی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ستون خانه را قوی و محکم ببینی، یـعـنـی توان و قوت و خوشبختی صاحب خانه افزایش می‌یابد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ستون شکسته یا سوخته است، یـعـنـی آن فرد ثروتمند از دنیا می‌رود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ستون خانه شکسته یا افتاده است، یـعـنـی صاحب خانه هلاک می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی میخ را به دیوار یا ستونی زده‌ای، یـعـنـی با شخصی منافق و دورو دوستی می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در آسمان علامت‌های سرخی به شکل ستون‌هایی وجود دارد، یـعـنـی افراد پرهیزکار و پارسای آن مکان نصرت و یاری می‌شوند .تعبیرهای ستون عبارتند از: ۱-شخص کامیاب و بهره‌مند۲– تحکیم و استوار ساختن در اسلام ۳– مرد صاحب خدمه و حشم ۴– قوت در کارها ۵– حکومت مردم آنجایی که ستون را دیده‌ای.

ستون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم