آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سبیل

0

سبیل

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سبیل، هیبت مرد می‌باشد.اگر در خواب ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد، ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، یـعـنـی هیبت تو کمتر می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی سبیل تو را کنده است، یـعـنـی با کسی دعوا و دشمنی می‌کنی.اگر ببینی سبیل تو دراز شده است، تعبیرش این است که قوت تو زیادتر می‌شود، ولی اگر سبیل نداری و در خواب ببینی که سبیل درازی داری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، اما اگر اندک باشد، تعبیرش رسیدن به عزت و مقام و آرزو و خواسته می‌باشد .اگر ببینی سبیل تو سفید شده است، یـعـنـی از انجام کار ناشایسته‌ای دست برمی‌داری.

سبیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم