آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سبزه

0

سبزه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبزه، سلامتی ‌‌‌‌‌و یا دین و ایمان می‌باشد ( مخصوصاً اگر در بیداری نیز فصل آن باشد)، حضرت دانیال(ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خواب سبزه، دین اسلام است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زمینی داری که دارای سبزه‌های فراوان می‌باشد، تعبیرش این است که باحیا و بادین و ایمان خواهی بود .جابر مغربی می‌گوید: اگر فصل سبزه باشد و در خواب ببینی که سبزه می‌خوری، تعبیرش زهد و پرهیزکاری می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زمینی داری که سبزه‌های تلخ و نا آشنایی دارد، تعبیرش روزی حرام و کاهش نعمت می‌باشد. اگر ببینی از سبزه‌ای که نوع آن را شناخته و مزۀ شیرینی دارد خورده‌ای، تعبیرش افزایش نعمت و روزی حلال می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در راهی که می‌روی سبزه و گیاهان خوبی درآمده است، یـعـنـی دین و ایمان تو خوب و پاک خواهد بود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کنار حوض سبزه درآمده است، یـعـنـی هم خودت از علم و دانشی که داری بهره‌مند می‌شوی و هم دیگران، مخصوصاً اگر حوض متعلق به تو باشد، ولی اگر حوض برای سایر مسلمانان باشد، هر خوب و بدی که در حوض وجود داشته باشد تعبیرش به علما و دانشمندان یا حاکم آن شهر برمی‌گردد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سبزه عبارتند از: ۱– راه اسلام ۲– دین ۳– اعتقاد پاک ۴– زهد و پرهیزکاری

سبزه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم