آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی طناب یا رشته‌ای که از خورشید آویزان شده است را با چنگ و دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که از پادشاه به تو قوت و یاری می‌رسد ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن طناب پاره شد و افتادی، یـعـنـی بزرگی و منزلت و احترام تو از بین می‌رود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر کسی ببیند بروی فلک نشسته است و رو به آفتاب کرده، ولی بعداً از آن بروبرگردان شده است، یـعـنـی در ابتدا کافر است و مسلمان می‌شود، ولی سرانجام دوباره کافر خواهد شد .اگر ببینی آفتاب با تو حرف می‌زند، یـعـنـی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در اسطرلاب به آفتاب نگاه می‌کنی،

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم