آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در روستای ناآشنا و ناشناسی هستی، تعبیرش خیر و نیکی می‌باشد، ولی اگر آشنا بود، تعبیرش بد است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روستایی را به تو داده‌اند که تا به حال آن را ندیده‌ای و تو هم صاحب آن شده‌ای، یـعـنـی به اندازه آبادانی آنجا به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، تعبیرش خوب نمی‌باشد.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم