آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساعد

0

ساعد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساعد، دوست و شریک و انسان مورد اعتماد است.اگر در خواب ببینی ساعد تو سالم و بزرگ است، تعبیرش این است که از دوست و شریک خودت خیر و منفعت به دست می‌آوری و باعث عزت تو می‌شود.اگر ببینی ساعد تو شکسته یا جدا شده است، یـعـنـی دوست و شریک از تو جدا می‌شود.اگر ببینی ساعد تو ضعیف شده است، یـعـنـی دختر تو ضعیف می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساعدهای تو پرمو هستند، یـعـنـی دوست و شریک از تو جدا می‌شود، یا غمگین و بدهکار خواهی شد، و یا اینکه مال و اموال خود را از دست می‌دهی، ولی اگر ببینی موی ساعد خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می‌شوی.

ساعد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم