آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سار

0

سار

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب سار، مرد کافری است که خیلی دروغ می‌گوید. اگر در خواب ببینی سارهای زیادی بر تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که در میان کفار گرفتار می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سار داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی بین تو و مرد مسافری ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود.اگر ببینی گوشت سار می‌خوری، یـعـنـی به اندازۀ گوشتی که خورده‌ای به تو خیر و منفعت می‌رسد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: یـعـنـی شخص مسافری باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.اگر ببینی سار بانگ و آواز می‌کند، خبری از شخصی نوازنده یا نوحه‌گر به گوش تو می‌رسد.

سار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم