آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساخت دینار

0

ساخت دینار

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.

ساخت دینار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم