آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساختمان سازی

0

نوع بنا و ساختمان

(در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).

شهر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شهری را بنا کرده‌ای و ساخته‌ای، تعبیرش این است که گروهی از مردم را حمایت کرده و در پناه خودت می‌گیری.

مسجد و مدرسه و…: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مسجد یا عبادتگاه اسلامی و یا مدرسه را مرمت و تعمیر و آباد می‌کنی، یـعـنـی به دنبال ثواب و درستکاری در دین خواهی بود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجدی را ساخته‌ای، یـعـنـی عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی، تعبیرگری می‌گوید: یـعـنـی به مسلمانان نیکی می‌کنی، جابر مغربی می‌گوید: یـعـنـی با زنی دیندار و باایمان ازدواج می‌کنی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مناره‌ای ساخته‌ای، یـعـنـی به انجام کارهای خوب مشهور می‌شوی .

قبه (بنای گنبدی): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قبه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی برای به دست آوردن قدر و منزلت، سعی و کوشش می‌کنی و به دنبال آن خواهی بود.

قلعه: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قلعه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی از شر دشمنان ایمن می‌شوی.

قصر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قصری ساخته‌ای، یـعـنـی به کارهای دنیوی مشغول می‌شوی.

خانه: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خانه‌ای را ساخته‌ای و در آن نشسته‌ای، یـعـنـی خرج‌ها و خیر و منفعت‌هایی به تو خواهد رسید.

قبرستان: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قبرستانی ساخته‌ای، یـعـنـی برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.بنا برای پوست کندن: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مکانی را برای پوست کندن ساخته‌ای، یـعـنـی اگر قصاب هستی، در خانۀ تو دیوار قرار می‌دهند، و یا اگر معلم هستی، تعبیرش این است که به بچه‌ها ستم می‌کنی. 

نوع بنا و ساختمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم