آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زین

0

زین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زینی که روی چهارپا نباشد بد می‌باشد، ولی اگر روی چهارپا باشد، تعبیر نیک و بد زین به کسی برمی‌گردد که سوار آن شده است(زیرا زین از وسایل چهارپایان است).اگر در خواب ببینی زین خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که«کنیزکی» به دست می‌آوری یا اینکه با زنی ازدواج می‌کنی و صاحب نعمت‌های زیادی می‌شوی و احتمالاًً ارث و میراث به دست آوری. اگر ببینی زین تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود یا اینکه بیمار خواهد شد.اگر ببینی زین تو با طلا و نقره آراسته شده است، یـعـنـی زن تو خودخواه و متکبر خواهد بود و دین و ایمان سست و ضعیفی خواهد داشت. اگر ببینی زین تو سیاه است و هیچ زیورآلات و آراستگی ندارد، یـعـنـی زن تو دیندار و پرهیزکار و امانت‌دار خواهد بود.اگر ببینی رکاب از زین جدا شد، تعبیرش فرزند یا غلام می‌باشد، یا اگر ببینی رکاب در کنار زین است، تعبیرش فرزندی است که می‌توان در کارها به او اعتماد کرد و امانت‌دار است و هیچ خیانتی نمی‌کند.اگر ببینی پشت قاطر زین، پالان و یا کجاوه و محمل گذاشته‌ای، یـعـنـی زن تو عقیم و نازا خواهد بود، مخصوصاً اگر بدانی قاطر برای خودت می‌باشد یا اینکه شخصی آن را به تو بخشیده است (دفع بلا و گرفتاری).

زین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم