آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زَهره

0

زَهره

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از قلب تو زهره بیرون می‌آید، تعبیرش این است که بیمار می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهان تو زهره بیرون آمده است، یـعـنـی انسان بداخلاقی می‌باشی که همه از تو شاکی هستند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی بدن تو به زهرۀ انسان آلوده شده است، یـعـنـی دنبال آزار و اذیت دیگران هستی. اگر ببینی روی بدن تو به زهرۀ چهارپاها آلوده شده است، یـعـنـی لباس حرام می‌پوشی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زهرۀ انسان را می‌خوری، یـعـنـی خشم و عصبانیت خودت را از مردم فرو می‌خوری و خاموش می‌کنی. اگر ببینی زهرۀ چهارپاها را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای مال حرام به دست می‌آوری. اگر ببینی زهرۀ درندگان را می‌خوری، یـعـنـی آدم عصبی و غضبناک و ناسازگاری می‌شوی .

زَهره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم