آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زوبین

0

زوبین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زوبین در دست داری و به غیر از آن سلاح دیگری نداری، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه زوبین سلاح‌های دیگری هم داری، یـعـنـی از «پادشاه» به تو خیر و منفعت می‌رسد و بر دشمن پیروز می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به کسی زوبین پرتاب می‌کنی، یـعـنـی به آن شخص حرف بدی می‌زنی. اگر ببینی کسی را با زوبین مجروح می‌کنی، یـعـنـی به کسی افترا و تهمت و بهتان می‌زنی .

زوبین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم