آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زهر

0

زهر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زهر، مال حرام، جنگ و درگیری و کشتن به ناحق می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی زهر می‌خوری، تعبیرش این است که خشم خودت را از کسی فرو می‌خوری و عصبانیت خودت را خاموش می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال حرام مصرف می‌کنی، یا اینکه خون ناحقی را می‌ریزی . ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدنت بر اثر خوردن زهر ورم کرده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تن تو زهرآلود شده است، یـعـنـی به انجام کاری خیلی علاقه‌مند و حریص می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: سخنی بر تو می‌بندند و تو را به انجام آن سخن مجبور می‌کنند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: و اگر ببینی تن تو زهرآلود شده است و در اثر آن دچار صدمه شده‌ای، یـعـنـی به اندازه آسیبی که رسیده، مال و اموالی را با رنج و سختی به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زهر عبارتند از: ۱– مال حرام ۲– “گره خوردن” و متوقف شدن کار ۳– غم و اندوه ۴– فرو خوردن خشم و خاموش کردن عصبانیت ۵– سود و منفعتی که با رنج و سختی حاصل می‌شود.

زهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم