آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زنی که آلت مردانه دارد

0

زنی که آلت مردانه دارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که “آلت مردانه” دارد، یـعـنـی حامله است و یا اینکه حامله می‌شود و صاحب فرزند خواهد شد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که به جای «فرج»، آلت مردانه دارد و حامله می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که آلت مردانه دارد، یـعـنـی چنانچه حامله باشد صاحب پسری می‌شود، ولی آن پسر نمی‌ماند و از دنیا می‌رود، ولی اگر حامله نباشد و پسر نداشته باشد، مال و اموالش زیادتر می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که “آلت مردانه” دارد و آمیزش می‌کند، یـعـنـی کار زشتی انجام می‌دهد.

زنی که آلت مردانه دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم