آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زنگ زدگی

0

زنگ زدگی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرنیزۀ تو زنگ زده است، تعبیرش این است که اگر از اهل آن هستی، از شخص بزرگی به تو سود و منفعت کمتر نسبت به حالتی که زنگ نزده و براق می‌باشد خواهد رسید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پایه چراغ زنگ زده است، یـعـنـی زنی که خدمتکار تو می‌شود متکبر و مغرور است و دین و ایمان ضعیفی دارد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی «پیکان» زنگ زده می‌باشد، تعبیرش این است که نمی‌توانی در برابر دشمن و برعلیه او به خوبی حرف بزنی.اگر ببینی کارد تو زنگ زده یا دچار عیب و ایرادی شده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

زنگ زدگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم