آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زنبور

0

زنبور

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، یـعـنـی لشکری در آنجا جمع می‌شود. اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانۀ تو جمع شده است، یـعـنـی با زنی سخن‌چین سر و کار پیدا می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زنبور بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زنبوری را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زنبور عبارتند از: ۱– غوغا و هیاهو ۲– انسان‌های پست ۳– لشکر ۴– ملخ ۵– دشمن ۶– فرزندان

زنبور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم