آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زنبور عسل

0

زنبور عسل

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.اگر در خواب ببینی که زنبور عسل به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال و غنیمت به دست می‌آوری. اگر ببینی کندوی زنبور عسل داری، یـعـنـی خواستۀ تو از زن‌ها برآورده می‌شود و مال و اموال حلال به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از زنبورهای عسل در حال گرفتن عسل هستی، یـعـنـی حرف‌های باخیر و منفعت می‌شنوی و از آن‌ها فائده و منفعت به تو می‌رسد و بهره‌مند می‌شوی.اگر ببینی زنبورهای عسل به روی تو جمع شده‌اند و نیش می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.اگر زنبورهای عسلی را ببینی که عسل می‌خورند، یـعـنـی به اندازۀ آن دچار ضرر و زیان می‌شوی.

زنبور عسل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم