آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زمین – فرو رفتن در زمین

0

فرو رفتن در زمین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه چاه یا گودالی وجود داشته باشد در زمین ناپدید شدی، تعبیرش این است که هلاک و نابود می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی زمین تو را فرو برده است، یـعـنـی دچار غم و مصیبت می‌شوی و مال و اموال تو به خاطر زن، تلف می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاه» در خواب ببیند در زمین فرو رفته است، یـعـنـی پادشاهی دیگری باعث افزایش احترام و منزلت او می‌شود.

فرو رفتن در زمین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم