آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زمین – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زمین، خودش را گسترده و بزرگتر کرده است، تعبیرش این است که عمر صاحب زمین طولانی می‌شود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در بین زمینی سرگشته و حیران شده‌ای و در آنجا از زمین گل درآمده بود، یـعـنـی با زن پرهیزکار و دینداری ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند خواهی شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمین را می‌پیمایی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زمین سوراخ شده است، یـعـنـی کسی از راز تو باخبر می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمین با تو حرف می‌زند و به تو مژدۀ خیر و خوبی می‌دهد، یـعـنـی در دین و دنیا خیر و خوبی زیادی می‌کنی طوری که مردم از آن شگفت زده می‌شوند و بعد از وفاتت از تو یاد می‌کنند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر نفهمیدی که زمین چه می‌گوید یـعـنـی کارهای خیری انجام می‌دهی که کسی انجام نمی‌دهد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زمین عبارتند از: ۱– زن ۲– دنیا ۳– مال ۴– حکومت و فرمانروائی

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم