آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زعفران

0

زعفران

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با خودت زعفران داری، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مردم تو را تحسین و تعریف می‌کنند (مخصوصاًً اگر زعفران سائیده و کوبیده نشده باشد)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از زعفران هستی، تعبیرش این است که مال و نعمت به دست می‌آوری و مردم از تو تعریف و ستایش می‌کنند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زعفران نسائیده و نکوبیده خریده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زعفران میسائی و میکوبی، یـعـنـی بیمار می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زعفران خورده‌ای، یـعـنـی دچار بیماری و غم و اندوه خواهی شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی بدن یا لباس تو رنگ زعفران مانده است، تعبیرش بیماری می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی لباس یا بدن را با زعفران زرد می‌کنی، تعبیرش بیماری و غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رنگ زعفران را از بدنت شسته‌ای، یـعـنـی بیماری تو بهبود پیدا می‌کند.

زعفران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم