آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زرنیخ

0

زرنیخ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زرنیخ، رنج و بیماری می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی معدن زرنیخ به دست آورده‌ای یا مقدار انبوه و فراوانی از زرنیخ به خانه می‌بری، تعبیرش این است که مال و اموال زیادی به دست می‌آوری و آن‌ها را خرج بیماری خودت خواهی کرد. اگر ببینی زرنیخ زرد را در محلی جمع می‌کنی، یـعـنـی در مسافرت بیمار می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زرنیخ می‌خوری، یـعـنـی بیمار خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی زرنیخ را فروخته‌ای یا به کسی بخشیده‌ای یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی از بیماری و غم و غصه ایمن می‌شوی.

زرنیخ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم