آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زردآلو

0

زردآلو

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب زردآلو، «کنیزک» یا مال و اموال و یا نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش غم و اندوه خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی مزه زردآلو شیرین می باشد تعبیرش به دست آوردن سود و منفعت است. ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد و در خواب خودت ببینی زردآلوی شیرین می‌خوری، یـعـنـی به تعداد زردآلوهایی که خورده‌ای دیناری به دست می‌آوری.اگر در خواب ببینی زردآلوی ترش می‌خوری، تعبیرش این است که دچار غم و مصیبت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هستۀ زردآلوئی را که شکسته‌ای تلخ می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی، ولی اگر شیرین باشد، یـعـنـی از مرد بی‌اصل و نسبی سود و منفعت به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت زردآلو، مرد بیمار می‌باشد.

زردآلو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم