آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زدن

0

زدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را با چوب می‌زند، تعبیرش این است که به خاطر مرد بددین و منافق و دوروئی دچار غم و ناراحتی می‌شوی.اگر در خواب ببینی کسی با کلوخ تو را زده است، تعبیرش این است که سود و منفعتی به دست می‌آوری. اگر ببینی کسی با کلوخی به پشت تو زده است، یـعـنـی کسی تو را نصیحت می‌کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با کمان گرهه کلوخ انداخته‌ای، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی با مشت تو را زده است، یـعـنـی به اندازه مشتی که خورده‌ای، از کسی که زده دچار رنج و سختی می‌شوی.اگر ببینی کسی به تو سیلی زده است، یـعـنـی از کسی حرف زشتی میشنوی و آبروی تو می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی مرده، تو را می‌زند، یـعـنـی از مسافرت سود و منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری. اگر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی که او را می‌زنی و او هم از کتک خوردن راضی است، یـعـنـی در آن دنیا به سعادت رسیده است. اگر ببینی خودت مرده‌ای و تو را می‌زنند، یـعـنـی در دین و ایمان قوت خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بدهی تو پرداخت می‌شود .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را زده، ولی نمی‌دانی به چه علت زده است، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری و لباس نو خواهی پوشید و اگر آن شخص ناآشنا و غریبه باشد و یا اینکه وقت زدن دست و پایت بسته شده باشد تعبیر بهتری دارد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی «محتسب» تو را برده و زده است، یـعـنـی «پادشاه» به تو شغلی می‌دهد و کار تو خوب خواهد شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زدن عبارتند از: ۱– شفاعت ۲-مجادله و بگومگو ۳– حل شدن مشکل ۴– سفر ۵– شرف و بزرگی ۶– مال حرام

زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم