آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زخم

0

چنانچه در خواب دیده‌ای عضو خاصی از بدنت زخمی شده است به تعبیر همان عضو مراجعه کن، مثلاً اگر زبانت زخم شده به تعبیر “زبان دهان” قسمت “نقص و آسیب زبان” مراجعه کن.

خونریزی زخم

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زخمی شده‌ای و زخم تو خونریزی دارد، تعبیرش این است که کسی در مورد تو حرفی دروغ می‌گوید، ولی بعداً دروغ بودن آن معلوم می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: یکی از تعبیرهای زخم، کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال است، خصوصاً اگر ببینی خون از آن بیرون آمده و خونریزی کرده است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی بدنَت زخم‌های زیادی وجود دارد که خونریزی می‌کنند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زخمی شده‌ای و بدن تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که از زخم جاری شده، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود، ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدنت را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

خونریزی زخم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم