آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زخم – ورم و چرک و خونِ زخم

0

ورم و چرک و خونِ زخم

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی محل زخم ورم کرده است، تعبیرش این است که مال و اموال و زندگانی و معیشت خوب و خوش به دست می‌آوری، ولی از دوستان و بستگان جدا می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بدن تو زخمی وجود دارد که در آن خون و چرک جمع شده و بوجود آمده است، تعبیرش این است که به اندازه زخم و چرک مال و اموالی برایت جمع می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با سلاحی زده و نفهمیدی چه کسی بوده و در محل جراحت چرک جمع شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

ورم و چرک و خونِ زخم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم