آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زخم سلاح

0

زخم سلاح

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، تعبیرش این است که زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با تیر زده است، یـعـنـی بوسیلۀ ارسال نامه یا فرستادن پیغام، حرف سخت و تلخی به تو می‌زند،‌‌‌‌‌ و یا اگر ببینی با کسی جنگ می‌کنی و تو را با تیر زدند و زخمی کردند، یـعـنـی با شخصی جنگ و دشمنی خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی را با زوبین مجروح می‌کنی، یـعـنـی به کسی افترا و تهمت و بهتان می‌زنی.اگر ببینی تو را با سلاحی زخمی کرده‌اند و نفهمیدی که چه کسی این کار را کرده است، یـعـنـی از کسی به تو ضرر و زیان می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی بدن تو را زخمی کرده است ولی اثری از خون وجود ندارد، یـعـنـی بر زخم زننده پیروز می‌شوی و همچنین خیر و منفعت به دست می‌آوری.

زخم سلاح

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم