آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زخم – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده است، تعبیرش این است که در مال و اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی بوجود می‌آید، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد ولی از آن سوراخ و زخم که تازه می‌باشد خونی نیامده است، یـعـنـی مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود، یا اینکه کسی به تو حرف سخت و تندی می‌زند که به خاطر آن ثواب می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی بدن تو را زخمی کرده است ولی اثری از خون وجود ندارد، یـعـنـی بر زخم زننده پیروز می‌شوی و همچنین خیر و منفعت به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بدنت با قلاب خراشیده و زخمی شده است، یـعـنـی از مرد بدکرداری که اذیت و آزار می‌کند، دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سگ تو را گاز گرفته و زخمی کرده‌ است، یـعـنـی دشمنت به تو آسیب می‌رساند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی زخم خودت زفت گذاشته‌ای و خوب شده است، یـعـنـی کسی به تو خیر و آسایش می‌رساند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زخم عبارتند از: ۱– پیروز شدن ۲– خیر و منفعت ۳– کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم